Stimuleringsprijs

Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen wint Award Stimuleringsprijs 2018 Autisme Netwerk Groningen

De Faculteit der Letteren en in het bijzonder de studieadviseur, mevrouw Westra, is voorgedragen door mevrouw Antje Heeringa.
Binnen de faculteit is kennis van autisme en van wat het in de praktijk betekent voor een student met autisme om te studeren. Mevrouw Westra is goed op de hoogte en zet zich daadwerkelijk in om voorwaarden te scheppen waardoor iemand met autisme kan studeren.
Het mee kunnen doen is structureel verankerd. Ook in het beleid. In een brief van de universiteit staat “De RUG biedt aan studenten met een lichamelijk handicap, chronische psychische klachten of dyslexie zoveel mogelijk een gelijke kans op studiesucces als aan studenten zonder functiebeperking. De RUG beschouwt het realiseren van geschikte en noodzakelijke aanpassingen als een recht van de student en niet als een gunst.”
Dit blijkt voortdurend uit meedenken met de student met autisme, eigen initiatief nemen zodat de student met autisme mee kan doen, vanzelfsprekend vinden dat steeds gezocht wordt naar de juiste mix van ‘normaal waar mogelijk en aangepast waar nodig’. Mevrouw Westra is goed in het vertalen van problemen naar oplossingen en zet zich in om die oplossingen te realiseren. Ze is enthousiast en schept er plezier in om een bijdrage te leveren aan het kunnen volgen van de studie Nederlands. De student met autisme heeft een volwaardige plek binnen de studie.

De jury over deze voordracht
Normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig. Dat sluit aan bij de inclusie-gedachte. Mooi dat mevrouw Westra het vanzelfsprekend vindt dat er inzet getoond wordt om op maat voorwaarden te scheppen, zodat iemand met autisme mee kan doen in een reguliere onderwijssituatie. Het komt vaak voor dat iemand met autisme het onderwijstraject niet kan vervolgen. Des te mooier dat dit bij de Faculteit der Letteren zo goed opgepakt wordt.

De Faculteit der Letteren is gekozen tot winnaar, omdat zij:

 • realiseren van geschikte en noodzakelijke aanpassingen niet ziet als een gunst, maar als een recht;
 • daarmee de kracht van diversiteit in de breedte in de samenleving erkent;
 • niet uitgaan van ‘zo doen we dat’, maar uitgaan van ‘wat heb je nodig’;
 • werkt vanuit de visie normaal waar mogelijk, aangepast waar nodig;
 • voorwaarden schept tot volwaardig mee kunnen doen;
 • problemen goed kan vertalen naar oplossingen;
 • een studieadviseur heeft die enthousiast is en er plezier in schept om een bijdrage te leveren aan het kunnen volgen van een studie Nederlands door een student met autisme;
 • wij de wens hebben dat dit voorbeeld veel navolging krijgt in andere onderwijssettingen.

Overige inzendingen

Iets Drinken Groningen is voorgedragen door Jos Nugteren

Iets Drinken is een maandelijkse netwerkborrel. Het vindt plaats in 14 steden in Nederland voor en door lotgenoten om ervaringen te delen en nieuwe mensen te ontmoeten. De opkomst in Groningen is goed; ongeveer 50 bezoekers per keer. Iets Drinken is laagdrempelig; geen entree, vrijwilligers die je verwelkomen en waar je met je vragen terecht kunt, deelnemers kunnen meedoen met niet verplichte activiteiten. Jos schrijft : “Voor iedere deelnemer is het fijn om zonder hulpverleners ervaringen te delen en het is voor velen een feest der herkenning”. Bezoekers herkennen elkaars worstelingen en tegenslagen en dit is de basis voor veel vriendschappen/relaties en gezelligheid. En soms staan bezoekers elkaar met raad en daad bij als er problemen spelen in bijvoorbeeld de privésfeer of het werk.

De jury over deze voordracht
De jury waardeert deze laagdrempelige vorm van lotgenotencontact. Bijzonder is ook het feit dat Iets Drinken is ontwikkeld voor en door ervaringsdeskundigen. Het bezoekersaantal laat zien dat het aansluit bij een behoefte. Ook het feit dat de bijeenkomsten plaatsvinden in een lokaal grand café en niet in een aparte locatie wordt gewaardeerd.

Intensieve behandelgroep MKD Haren is voorgedragen door Joanne Hamming

Het MKD heeft naast reguliere behandelgroepen een intensieve behandelgroep voor kinderen die gebaat zijn bij een intensieve, meer individuele behandeling. De groep bestaat voornamelijk uit kinderen met autisme. De groep wordt door een vast en klein bevlogen team ondersteund. Het team is geschoold in de PRT-methode, speciaal ontwikkeld voor kinderen met autisme. Dit is helpend bij het motiveren voor sociale interactie en in de ontwikkeling van de verbale communicatie.
Vanuit een veilig, positief basisklimaat worden de kinderen zo vroeg mogelijk gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarmee draagt het bij aan het zo vroeg mogelijk vaardigheden te leren om mee te kunnen doen in de maatschappij.
Er is intensieve samenwerking met ouders. Zij zien hun kind vaak groeien en krijgen meer kennis en leren specialistische vaardigheden. Ook kunnen ouders in de thuissituatie ondersteund worden, meedoen in de groep, in een themagroep ervaringen uitwisselen en aansluiten bij diverse therapieën. Kinderen kunnen oefenen in een onderwijssetting en worden voorbereid op de overgang naar het onderwijs. De behandelgroep wordt niet als een op zichzelf staande tijdelijke interventie gezien, maar als onderdeel van een keten waarin een basis voor de toekomst geboden wordt.
Een moeder vertelt dat ze handvatten heeft gekregen om aan te sluiten bij haar zoon. Ze zegt: ‘bij het spelen met zijn favoriete knikkerbaan houd ik de knikkers in een doosje en mijn zoon begreep heel snel hoe hij kon aangeven dat hij een knikker wilde. Door direct de knikker te geven als beloning ging hij steeds sneller het goede klankje en later het woord zeggen’ . Citaat van een moeder Je bent zo mooi, anders, ik zou je nooit anders dan anders willen". Wat zegt een voorlopige diagnose ASS? Het afgelopen jaar heb je " je klepjes" geopend en zulke mooie stappen gezet. Wat ben ik trots op jou.”

De jury over deze voordracht
Hoe eerder er, op maat, begonnen wordt met het voorbereiden van kinderen op een volwaardige plaats in de maatschappij, hoe beter. Dit is een werkwijze die hieraan bijdraagt. De grote aandacht voor een goede samenwerking met de ouders en warme overdracht naar een vervolgsetting, zoals een peuterspeelzaal of het onderwijs ziet de jury als een mooie basis op weg naar inclusie.


Script is voorgedragen door Egbert de Jong

Egbert de Jong schrijft ‘Van sociaal isolement naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt’.  Script vervult geheel op eigen kracht een grote maatschappelijke behoefte. De organisatie zet zich in voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Script biedt een uniek traject dat zich richt op activeren, opleiden en reïntegreren. Het ICT leer-werktraject is speciaal voor mensen met een autisme spectrum stoornis die niet kunnen mee komen in het reguliere onderwijs of werk. Zij leren programmeren in een werksetting met prikkeldosering op maat. Het bedrijf is gevestigd in een regulier bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de Supported Employment methodiek wordt gewerkt aan de mogelijkheid om in de toekomst te kunnen werken in een reguliere baan.  Ook voor de werknemers die het programmeren niet machtig zijn is een module ontwikkeld om op zoek te gaan naar een nieuw vertrekpunt na Script. Script gaat er vanuit dat meedoen in de maatschappij eraan bijdraagt dat je je goed voelt. Deelnemers geven aan dat zij zich thuis voelen; een plek waar er aandacht is voor mogelijkheden, maar ook voor beperkingen.

De jury over deze voordracht
De jury waardeert het doel van Script om maatschappelijke participatie te bevorderen. In dit geval met programmeren als middel, waarbij op maat naar de mogelijkheden van de werknemers gekeken wordt.  Het feit dat Script zich blijft ontwikkelen en daarmee ook zoekt naar mogelijkheden voor arbeidsparticipatie voor mensen die het programmeren niet machtig worden vindt de jury positief. Het feit dat Script gevestigd is in een regulier bedrijvengebouw kan naar de mening van de jury ook positief bijdragen aan inclusie.

Awesome/NVA Jongeren is voorgedragen door Benjamin van Manen

Awesome van NVA Jongeren is een lotgenotengroep. Awesome en dan in het bijzonder Kiki Schmidt en Anjo de Jong zijn voorgedragen, omdat zij op een gelijkwaardige manier in gesprek gaan met de bezoekers over zinvolle onderwerpen. Onderwerpen waaraan zij ook iets hebben in de thuissituatie. Maar… stelt Benjamin “we hebben ook veel lol en leuk gezelschap aan elkaar, zonder dat we ons ‘patiënt’ moeten voelen. Kiki en Anjo doen dit geheel vrijwillig en al jaren met enthousiasme. We worden als gelijken behandelt en Kiki en Anjo delen ook hun ervaringen met ons. We krijgen meer zelfvertrouwen.

De jury over deze voordracht
De omschrijving van de reden is kort, maar de essentie is krachtig. Namelijk het feit dat de deelnemers gelijkwaardigheid ervaren en zelfvertrouwen ontwikkelen. Dit is een basale voorwaarde om te komen tot inclusie.

 

 

In 2018 reikt Autisme Netwerk Groningen voor de tweede keer haar stimuleringsprijs uit. 

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat kinderen en volwassenen met autisme gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. Net als ieder ander.
In de praktijk gaat dat nog niet altijd vanzelf. Maar er zijn organisaties, bedrijven en/of initiatieven (in het onderwijs, zorg, welzijn, vrije bedrijf, sport en vrije tijdsvoorzieningen) die zich hiermee onderscheiden. Wij willen hen in het zonnetje zetten!
Een paar voorbeelden:

·   Een sportclub die rekening houdt met de persoonlijke behoeften van een deelnemer met autisme.

·   Een werkgever die zorgt voor een op maat afgestemde werkomgeving met passende prikkeldosering.

·   Een welzijnsinstelling die goed samenwerkt met ouders of activiteiten organiseert die afgestemd zijn op behoeften van mensen met autisme en hun omgeving.

·   Een school die uitzonderingen durft te maken om passend onderwijs dusdanig aan te bieden, opdat het kind met autisme en daarmee diversiteit in de klas tot z’n recht komt.

·   Innovatieve projecten van organisaties die bijdragen aan meedoen van kinderen/volwassenen met autisme.

 

Kent u een (initiatief of project van een) organisatie in de provincie Groningen die zich op een vanzelfsprekende, betrokken en actieve manier inzet, zodat iemand met autisme mee kan doen.
Aarzel dan niet en meldt deze organisatie voor 17 september aan voor onze stimuleringsprijs via het voordrachtformulier. De hieruit door de jury genomineerde organisaties worden beloond met aandacht voor hun positieve inspanningen en kunnen een voorbeeld zijn voor andere organisaties. De winnaar neemt een Award mee naar huis.

De Award-Stimuleringsprijs Autisme wordt uitgereikt door het samenwerkingsverband Autisme Netwerk Groningen (ANG). Het ANG bestaat uit meer dan 20 organisaties die ondersteuning bieden aan kinderen en/of volwassenen met autisme. Zij werken samen en stemmen af om te komen tot passende ondersteuning aan kinderen/volwassenen met autisme.
De prijs wordt uitgereikt door dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys (klinisch psycholoog en manager behandelzaken van de specialistische teams van INTER-PSY en initiatiefnemer FANN (Female Autism Network Netherlands en Marida Vermeulen, GGZ ervaringsagoog autisme bij INTER-PSY. Zij zullen tijdens de bijeenkomst een lezing verzorgen rondom het thema ‘Autisme bij vrouwen’

Zie hier onze flyer, het document met informatie over de prijs, de procedure/de criteria en het voordrachtformulier

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2016 won Stichting Autisport Leek de eerste Award Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd op 22 november voor het eerst de Award Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen uitgereikt. Het samenwerkingsverband ANG wil met deze prijs een organisatie en/of initiatief die bijdraagt aan participatie van kinderen en/of volwassenen met autisme belonen en hiermee navolging stimuleren. Een jury, bestaande uit ervaringskundigen en een professional beoordeelde de afgelopen weken de voorgedragen initiatieven en kwam unaniem tot de keuze van de winnaar, Stichting Autisport Leek. Tijdens de bijeenkomst was er aandacht voor alle zeven voorgedragen organisaties. Naast Stichting Autisport Leek waren dat Stichting PiTi, Inter-Psy Participeert, Esperito van Grupo Ginga da Alma, Cosis met het Programma Begeleid Leren, Humanitas District Noord met de TOP-clubs en Accare. 

Gijs Horvers wist de aanwezigen te boeien met zijn missie als ervaringsdeskundige en autisme ambassadeur om te streven naar een maatschappij waarin autisme volledig geaccepteerd wordt. Gijs: 'Doe nou normaal man, autisme hoort bij diversiteit van het leven'.
Gijs reikte de Award uit aan de winnaar; Stichting Autisport Leek.

 

Stichting Autisport Leek biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar de gelegenheid om sport te beoefenen. Het gaat om kinderen die door hun autisme niet in staat zijn om mee te doen aan het huidige reguliere sportaanbod. Het vraagt specifieke vaardigheden van de trainers/begeleiders en bekendheid met de doelgroep, hetgeen bij onze vereniging (nu) niet aanwezig is.

De Stichting is begonnen met een voetbalaanbod, omdat er een actuele vraag was. Er is nauwe samenwerking met de  voetbalvereniging waardoor er ook kruisbestuiving van o.a. kennis plaatsvindt. Zo is een jongere voor de vereniging behouden, die anders afgehaakt zou zijn en er is een jongen uit het Auti-voetbal doorgestroomd naar een regulier team. 

Daarnaast wil de stichting ook starten met andere sporten naar behoefte van de doelgroep. 

Sport wordt door de stichting niet als doel gezien, maar als middel om een kwetsbare groep voor te bereiden op de toekomst: persoonlijke en sociale ontwikkeling, opbouwen van een netwerk, bevorderen van de gezondheid en voorbereiden op de (werk)maatschappij. 

De stichting wordt gerund met giften, donaties en bijdragen van deelnemers en met beperkte menskracht. Sinds kort is een budget voor groepsbegeleiding uit het WMO beschikbaar. 

De jury over deze voordracht 
Autisport Leek is ontstaan vanuit een vraag. Sport wordt niet gezien als doel, maar als middel om mensen met autisme te versterken en voor te bereiden op de toekomst. Zij werkt vanuit het principe normaal waar mogelijk en aangepast waar nodig. De kruisbestuiving tussen aangepaste sport en reguliere sport is mooi en biedt een mooie natuurlijke voedingsbodem voor meer participatie bij reguliere sport waar mogelijk. Vrij uniek dat ze benodigde groepsbegeleiding hebben kunnen realiseren vanuit de WMO. Bewondering voor de totstandkoming van het initiatief, want op weg naar realisatie zijn ze regelmatig gestuit om bureaucratie.

Waarom werd Autisport Leek de winnaar?

 • Autisport Leek draagt niet zozeer bij aan participatie, maar het doel is participatie.
 • Participatie waarbij geldt; normaal waar mogelijk en aangepast waar nodig. Er wordt aangesloten bij de mogelijkheden en de kwaliteiten van het individu en vaardigheden worden versterkt. 
 • Dit wordt op een natuurlijk manier gedaan door aandacht en begrip voor en kennis van autisme, waarmee ook vooroordelen weggenomen kunnen worden.
 • Het initiatief richt zich niet alleen op participatie en ontwikkeling in het nu, maar ook vooral als basis voor later.
 • Ieder individu heeft recht om mee te kunnen doen. De activiteit van de winnaar draagt bij aan welbevinden. En welbevinden draagt bij aan participatie. Daarom vinden wij dat dit initiatief een goede aanjager en daarmee een voorbeeldfunctie heeft om ook elders in de provincie navolging te krijgen. Anderen kunnen daarmee leren van jullie ervaringen.
 • We hopen dan ook op een mooie doorontwikkeling van het initiatief, ook naar andere activiteiten en dat het veel navolging in de provincie krijgt. En wellicht ook een verkenning op gang brengt van mogelijkheden voor andere doelgroepen.

De overige voorgedragen organisaties:

Stichting PiTi is voorgedragen door Nicolle Kroon Mayer

Zij schrijft:

‘Onze zoon (syndroom van Asperger/ADD) gaat sinds een jaar of 3 naar deze organisatie. Veelal in de weekenden (dagbesteding en weekendbegeleiding met kamertraining). Vanaf het eerste contact wat wij hadden met de organisatie kwam heel duidelijk naar voren dat zij veel begrip hebben voor hun deelnemers, veelal met ASS problematiek. En ook de kennis hierover in huis hebben, ook veel ervaringsdeskundigheid. Er zijn geen vooroordelen; iedereen mag zijn zoals hij/zij is. Er is veel respect onder elkaar, waar nodig helpt men elkaar, ook de deelnemers onderling. Er wordt rekening gehouden met een ieders spanningsboog.

Binnen de begeleiding en ondersteuning wordt gekeken naar mogelijkheden; hoe kunnen we iets voor elkaar krijgen, op een passende manier. Altijd vanuit een positieve benadering. Persoonlijke groei wordt gestimuleerd en waar mogelijk worden persoonlijke talenten verder ontwikkeld. Tijdens de dagbesteding wordt niet alleen gekeken naar wat de deelnemer wil maar word de deelnemer ook uitgedaagd/gestimuleerd om andere activiteiten te proberen en zich zo verder te ontwikkelen.’

De jury over deze voordracht 

Stichting PiTi is ontstaan vanuit een zoektocht naar passend onderwijs en de juiste passende ondersteuning. Uiteindelijk vonden Huub Boontje en Dorine Beijert dit niet voor hun zonen. Daarom startten ze zelf een initiatief waar ze ondertussen samen met anderen veel kinderen/jongeren met autisme ondersteunen die ergens anders geen passende ondersteuning kunnen vinden. Ondersteuning in de vorm van dagbesteding, weekendbegeleiding, begeleid wonen en werken en via het PiTi-Impulstraject ook onderwijs op maat..

De jury heeft veel bewondering voor het initiatief en het doorzettingsvermogen van stichting PiTi  en voor de maatwerkoplossingen die zij realiseren voor die mensen die elders niet voldoende tot hun recht kunnen komen. De kinderen kunnen binnen hun mogelijkheden participeren aan de samenleving.

piti

Accare is voorgedragen voor de stimuleringsprijs door Patrick Loos. 

Patrick schrijft:

Ik ben vanaf mijn 18de (bijna 25 jaar oud), bij een vaste medewerker van Accare betrokken geweest. De hulp die ik kreeg bij Accare heeft ervoor gezorgd dat ik desondanks het feit dat ik (ASS) heb, ik alsnog goed kan functioneren in de maatschappij. Wat de nodige handvatten en aandachtspunten m.b.t. mijn beperking zijn. Ik weet mezelf goed te redden. In het onderwijs (Ik volg een MBO 4 opleiding) weet ik mijn ASS zelfs te waarderen. Want door te hyperfocussen op theorie wat mij interesseert haal ik hoge cijfers. 

Het is mede dankzij Accare dat ik me nu een volwaardig lid van de samenleving voel en dat ik mij niet ‘minder’ voel dan de ‘normale’ mens. 

De jury over deze voordracht
Dit kan Accare zien als een bijzonder mooi compliment van een tevreden hulpvrager die de ondersteuning langs de levensloop zeer waardeert.

Want uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om de daadwerkelijk ervaren tevredenheid van de hulpvrager en de daadwerkelijk ervaren participatie van de mensen zelf; ‘ervaar ik mijn deelname aan de samenleving als volwaardig’.

accare
Cosis, Programma Begeleid Leren is voorgedragen voor de stimuleringsprijs door Lenneke Docter.

Lenneke Docter draagt het initiatief Programma Begeleid Leren van COSIS voor. Het Programma is bedoeld voor adolescenten en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische beperking. Een initiatief ontstaan vanuit het hoge percentage schooluitval onder deze doelgroep. Het is een programma die aansluit bij de rehabilitatiegedachte waarmee ook het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool werkt. Het is door COSIS aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychische beperking. Op dit moment worden veel jongeren met autisme ondersteund. Er wordt actief samengewerkt met het onderwijs. In de praktijk blijkt dat deze extra aandacht voor leerlingen of studenten positief werkt op de motivatie om het diploma te halen. Het is voor de jongeren fijn om te merken dat iemand met ze meedenkt. De jongere moet het weliswaar zelf doen, maar de Begeleid Leren trainers willen ze er zo veel mogelijk bij ondersteunen.

De jury over deze voordracht:

Participatie aan het onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor participatie in de samenleving en het vraagt passend onderwijs. Daar is ook voor kinderen en volwassenen met autisme nog een wereld te winnen. Mooi dat Cosis is aangesloten bij een bestaande methodiek van Rehabilitatie en dit autismevriendelijk heeft gemaakt. Draagt hiermee in positieve zin bij aan vergroten van eigenwaarde van betrokkene en het vergroten van kansen op participatie binnen het onderwijs nu en straks als eerste stap op weg naar werk. 

cosis

Esperito van Vereniging Grupo Ginga da Alma is voorgedragen door Pauline Eisenga.

Pauline is de moeder van Joris van 14. Hij zit op capoeira en wordt daar begeleid door Bernardo (of zoals hij meestal wordt genoemd Espirito).

Mevr. Eisenga schrijft: ‘Wat ik als moeder zo heerlijk vind is dat Espirito geen onderscheid maakt. Joris is Joris en altijd van harte welkom in de les. Er is alle ruimte voor Joris om de capoeira op zijn eigen wijze (met sturing en geduld van Espirito,) onder de knie te krijgen. Tegenwoordig mag Joris ook hulpleraar zijn. Ook daarin geeft Espirito alle ruimte. Eerlijk gezegd denk ik dat Espirito zich niet eens echt realiseert hoe bijzonder dit voor Joris is; een groep waar hij zich helemaal normaal voelt en niet gepest wordt. Zo stroomt hij gewoon door naar de volwassengroep zonder dat er gepraat hoeft te worden over hoe en wat. 

En dat is wat eigenlijk de hele vereniging (Ginga da Alma) uitstraalt; er is ruimte en plaats voor iedereen. De sfeer is eigenlijk altijd rustig en ontspannen. Heel veilig en toch wordt er lekker fysiek getraind. Ook de grote evenementen zijn zo relaxed dat Joris ook daar gewoon aan kan deelnemen.’

De jury over deze voordracht

Op hun website staat; “Bij Grupo Ginga da Alma trainen mensen van alle leeftijden en nationaliteiten. Iedereen voegt iets speciaal toe aan de groep” 

Bijzonder is gewoon en gewoon is bijzonder. Wij zijn onder de indruk van deze vereniging en in het bijzonder deze leraar die niet beseft hoe bijzonder het is dat hij leerlingen op hun mogelijkheden van sport deel laat nemen. Niet incidenteel, maar structureel verankerd in de werkwijze. Zeker een voorbeeld voor anderen en wat zou het mooi zijn als deze inclusie-benadering op meer plaatsen vanzelfsprekend zou zijn. Dan was deze stimuleringsprijs ook niet nodig. 

esperito

Vrijwilligersorganisatie Humanitas District Noord is voorgedragen door Pauline van Lijden. 

Zij draagt in het bijzonder de topclubs van Humanitas voor. De TOP-clubs zijn bedoeld voor jongeren/jongvolwassenen met autisme. Zij ontmoeten elkaar één keer per maand en ondernemen samen leuke dingen.

Pauline schrijft: ‘De Topclub werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers, die zich enthousiast inzetten voor deze doelgroep. Vrijwilligers in de vorm van ouders (ervaringsdeskundigen) die de organisatie doen en studenten, die de uitvoering doen. Dit prachtige project, is een stabiele factor in het veld: Al sinds 2009 kunnen ouders én jongeren op hen rekenen”, aldus Pauline.

De jury over deze voordracht: 

“Ga maar wat voor jezelf doen…….”  Ja, dat wordt zo gemakkelijk gezegd. Maar, wat is dat dan? Plannen van je vrije tijd en te komen tot evenwicht tussen inspanning en ontspanning gaat niet vanzelf als je autisme hebt. En ook het leggen van contacten gaat niet altijd vanzelf. Daarom is het mooi dat Humanitas een rol speelt bij de vrijetijdsinvulling van kinderen/jongeren met autisme door het faciliteren van het leggen van sociale contacten en het organiseren op een laagdrempelige wijze met adequate begeleiding. Ook dit is een mooie bijdrage aan de participatie van jongeren met autisme.

Inter-Psy Participeert is voorgedragen door Erik Goos

Hij draagt Inter-Psy en dan specifiek Inter-Psy Participeert voor vanwege het feit dat zij zich actief inzetten op benutten van mogelijkheden van mensen met autisme i.p.v. te focussen op onmogelijkheden.  Er wordt door interne Jobcoaches met een Ggz Maatschappelijk Werk achtergrond samen met de hulpvrager al tijdens de behandeling actief ingezet op het zoeken naar werk of zinvolle dagbesteding (e.e.a. in nauwe samenwerking met hoofdbehandelaar).  Door werk onderdeel van het behandeltraject te maken worden hulpvragers eerder geactiveerd en zijn behandeltrajecten korter.  Zij begeleiden mensen naar externe werkgevers, maar ook heeft een aantal ex-patiënten een werkervaringsplaats/ arbeidscontract intern bij Inter-Psy. Een van hen maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van het behandelteam, waarbij zij vanuit het perspectief van ervaringskundige een belangrijke rol heeft bij o.a. acceptatievraagstukken van andere patiënten met autisme, maar ook met unieke inzichten komt wanneer collega’s vastlopen in de hulpverlening aan een patiënt met autisme.

De jury over deze voordracht

Het vinden en vooral het behouden van werk is voor mensen met autisme vaak niet vanzelfsprekend. De jury vindt de werkwijze van Inter-Psy Participeert waarbij ‘werk’ een onderdeel is van het behandeltraject positief. Werk en/of zinvolle daginvulling levert een belangrijke bijdrage aan participatie. Met name het feit dat dit bij een aantal (ex)patiënten geresulteerd heeft in een baan of een werkervaringsplaats binnen Inter-Psy vindt de jury heel positief. Dit is een mooi voorbeeld voor andere organisaties. Inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de eigen organisatie zou meer vanzelfsprekend moeten zijn. 

Heb je te maken met autisme?

Bij welke organisaties/personen kan je terecht?

Bekijk de sociale kaart