Regelgeving en geldzaken

Regelingen

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormd in een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Om precies te zijn, zijn alle taken die onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar één van de volgende wetten:

De Wet Langdurige zorg (Wlz)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Zoals huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid
  • Meer over de Wmo

De Jeugdwet

Tegemoetkomingen

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) was een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. Deze tegemoetkoming was bedoeld om extra kosten die moeten worden gemaakt wegens ziekte te dekken. Deze algemene tegemoetkoming is echter inmiddels afgeschaft. Lees verder.

Tegemoetkoming kosten thuiswonende kinderen met een beperking. Lees verder.

  • Hulp bij schulden

In veel gemeentes is er de zogenaamde kredietbanken website GKB die bij schuldsanering kan helpen. 

Zie ook website 'wat kost mijn wens' voor jongeren om zicht te krijgen op (hun) financiën.

  • Beschermingsmaatregelen

Soms is intensiever toezicht nodig, waarbij het wenselijk is dat dit ook wettelijk geregeld is. Om toezicht te houden met een wettelijke basis is een aantal beschermingsmaatregelen mogelijk. Zie Rijksoverheid - curatele. bewind en mentorschap

Onder curatelestelling, onder bewindstelling en mentorschap zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen, die misbruik van de situatie kunnen maken. Bewindvoering en mentorschap kunnen ook samen worden aangevraagd. Ouders of familieleden kunnen bewindvoerder zijn. Soms is het meer gewenst dat een instantie dit doet. De kosten die zij berekenen wordt in sommige gevallen betaald uit de bijzondere bijstand.

  • Rijles en autisme

Mensen met autisme of ADHD zijn even capabel als ieder ander op auto te rijden. Door een andere manier van informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren ervan soms wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen. Op de website rijles en autisme vind je informatie over welke rijschool in jouw omgeving zich heeft bijgeschoold in het lesgeven aan kandidaten met Autisme of ADHD. In de provincie Groningen zijn dat autorijschool JR (Veendam), Van der Heide (Groningen) en Paul Rolf autorijles (Haren).

  • Ga terug naar het overzicht