Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s)

Om meer grip te krijgen op en tijdig terugdringen van voortijdig schoolverlaten is Nederland verdeeld in 39 RMC regio’s. De kerntaken van de RMC regio zijn:

  • een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van VSV-ers;
  • het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren tot 23 jaar;
  • het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject-op-maat voor de jongeren die extra zorg nodig heeft.

Om deze kerntaken uit te voren is per regio een contactgemeente aangewezen. Deze contactgemeente is de coördinator in een regionaal samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, jeugdzorg, justitie en arbeid.

Voor de provincie Groningen gaat het om drie samenwerkingsverbanden: Oost Groningen, Groningen Noord Eemsmond en Centraal en Westelijk Groningen. Zie www.rmcnet.nl

Voor elke gemeente werkt een leerplichtambtenaar, die de leerplichtwet uitvoert. Leerlingen die verzuimen of dreigen uit te vallen, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze ambtenaar zorgt voor advies en voorlichting aan ouders, leerlingen, scholen en andere relevante instanties op het gebied van verzuim en schooluitval. 

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door het ministerie van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschappen). Een onderwijsconsulent kan ouders adviseren/ondersteunen bij onderwijskwesties rondom ziekte/handicap of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan. 

Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats. 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs.

Onderwijszorgconsulenten kunnen ouders en scholen helpen om individueel en op maat tot goede afspraken te komen over de inzet van de zorg op school. Ouders en scholen kunnen een beroep doen op een onderwijszorgconsulent indien zij samen niet tot afspraken kunnen komen over een onderwijszorgarrangement. De onderwijszorgconsulenten zijn beschikbaar voor knelpunten bij onderwijszorgarrangementen waarbij sprake is van een zorgindicatie uit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet.

Zie ook www.onderwijsconsulenten.nl 

  • Ga terug naar het overzicht