Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs. Ouders melden hun kind aan op de school van hun keuze. De school bekijkt of aan het kind, gezien zijn/haar mogelijkheden en eventuele beperkingen, goed onderwijs kan worden geven. Als de school dat niet zelf kan, zorgen zij ervoor dat het kind wel op een passende plek komt.

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Regionaal vormen scholen voor primair- en voortgezet onderwijs (regulier en speciaal) een samenwerkingsverband (SwV). In de provincie Groningen zijn er drie SwV’s: één voor het basisonderwijs en twee voor het voortgezet onderwijs (Stad én Ommelanden). De SwV’s werken samen met scholen, ouders, gemeenten en ketenpartners om een goede passende plek te bieden aan elke leerling.

Het ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan de afspraken over het onderwijsaanbod, de ondersteuningsmogelijkheden en de samenwerking met partners. Dit plan staat op de sites van de samenwerkingsverbanden via www.passendonderwijsgroningen.nl.

Ondersteuningsprofielen scholen

Op basis van het ondersteuningsplan beschrijft elke school in een ondersteuningsprofiel:

- waar is de school goed in;

- wat zij aanvullend op de basisondersteuning kunnen bieden; 

- wat de grenzen aan de ondersteuning van de school zijn. 

U kunt het ondersteuningsprofiel op school opvragen en hierover in gesprek gaan.

School heeft zorgplicht

Bij aanmelding moeten ouders aangeven of ze verwachten dat hun kind ondersteuning nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen. De eerste school waar wordt aangemeld heeft zorgplicht:  de taak om een passende onderwijsplek te bieden of door te geleiden naar een andere, passende plek.

Toelatingsbeleid

Alle scholen hebben gezamenlijk toelatingsbeleid geformuleerd. Dit kunt u vinden via www.passendonderwijsgroningen.nl

Meer informatie over Passend Onderwijs:

•Passend Onderwijs Ministerie van OCW:www.passendonderwijs.nl

•Passend Onderwijs en Ouders: www.passendonderwijsenouders.nl

Voor vragen over Passend onderwijs in de provincie Groningen is een Centraal Informatiepunt ingericht. Zie hiervoor www.passendonderwijsgroningen.nl. 

Mailadres   info@cvagroningen.nl

Wat was de situatie tot 1 augustus 2014? 

Tot 1 augustus 2014 verliep het aanvragen van een beschikking voor het speciaal onderwijs via een Commissie voor Indicatiestelling. Zij waren gehouden aan landelijk vastgestelde criteria, voornamelijk gericht op het vaststellen van stoornissen en beperkingen. Als een leerling aan de criteria voldeed werd een beschikking afgegeven. Met deze beschikking kon de ouder vervolgens kiezen voor een plaats in het speciaal onderwijs of voor een rugzak (LeerlingGebonden Financiering) in het regulier voortgezet onderwijs. Dat laatste kan nu niet meer. 

Passend onderwijs vanaf augustus 2014 

Met de komst van Passend Onderwijs kunnen er nog steeds leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen (landelijk ca. 70.000 plaatsen). Maar wat is er nu echt anders binnen Passend Onderwijs?

1.Zoals hierboven al genoemd, de rugzak-route (LGF) bestaat niet meer. We kennen alleen nog arrangementen in het regulier voortgezet onderwijs. Als een leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs gaat de leerling ook naar het speciaal onderwijs (dus geen andere route mogelijk).

2.Niet de ouders, maar de school vraagt de  toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs aan.

3.Het samenwerkingsverband stelt een Commissie van Advies (CvA) in die de toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs regelt. Hier zijn geen landelijke criteria meer voor, elke regio mag dit zelf regelen. 
In onze regio hebben we gekozen voor één gezamenlijke Commissie van Advies voor de drie samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen. 
Deze commissie geeft TLV’s af voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). NB: in andere regio’s kunnen de criteria rond de toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs dus anders zijn.

4.Men gaat niet meer uit van ‘wat heeft de leerling?’ maar ‘wat heeft de leerling nodig?’. M.a.w. wat is de ondersteuningsbehoefte van deze leerling? uitgangspunt is niet meer in beperkingen en stoornissen, maar in behoeften van kinderen. 

5.Als de Commissie van Advies een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, betaalt het samenwerkingsverband de zware ondersteuningsbekostiging (in drie categorieën van ca. 10.000, 14.000 en 20.000 euro). 

6.De drie samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen hebben samen een Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. 

Dit informatiepunt kan school en ouders informatie geven over de aanvraag van een TLV. Het Centraal Informatiepunt is bereikbaar op telefoonnummer: 050 - 520 91 20. 

Wat is de rol van ouders bij een TLV?

De rol van de ouders in dit proces is belangrijk. Daarom wordt in het aanvraagformulier nadrukkelijk gevraagd naar de zienswijze van de ouders/voogd én - indien mogelijk - de zienswijze van de leerling. Er wordt ook een datum gevraagd wanneer dit gezamenlijk door school en ouders is besproken. Ook moeten ouders altijd toestemming geven voor het aanvragen van extra informatie die nodig is voor een TLV, bijvoorbeeld bij  een psycholoog of orthopedagoog. Wanneer deze aanvullende informatie niet beschikbaar is of komt, moet de school werken met informatie die er wel is. Ook als de ouders aangeven dat ze geen informatie willen leveren, moet de school het onderzoek uitvoeren met de informatie die wel beschikbaar is. Dit kan wel gevolgen hebben voor de mate waarin het voor de CvA mogelijk is om de aanvraag TLV te kunnen beoordelen.  Tot slot moet in de aanvraag duidelijk worden welke ondersteuning - naast de behoefte van de leerling, de docent, het team - de ouders nodig hebben.

Wat als ouders en/of school het niet eens zijn met de CvA?

In de wet is bepaald dat het samenwerkingsverband een bezwaaradviescommissie moet instellen die adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid. Het samenwerkingsverband (de Commissie van Advies) spreekt een oordeel uit over de toelaatbaarheid op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. Dat verzoek kan niet door ouders worden gedaan. Zij zijn echter wel belanghebbende. Daarom staat de bezwaarprocedure niet alleen voor het betreffende bevoegde gezag open, maar ook voor de ouders. Het samenwerkingsverband heeft nog een tussenstap ingebouwd: in geval van een negatief advies van de CvA zal de commissie een voorgenomen negatief advies aan het ondersteuningsteam van leverende en beoogde school kenbaar maken. Op basis hiervan kan het ondersteuningsteam, samen met ouders, in gesprek met de CvA om de achtergronden van het voorgenomen negatief advies te bespreken. Dit leidt mogelijk tot nieuwe informatie.

De drie SwV’s zijn aangesloten bij de landelijke Commissie Onderwijsgeschillen. Mocht de bezwaarprocedure tot een onbevredigende uitkomst leiden, dan kunnen ouders en/of schoolbestuur naar de bestuursrechter. Zij kunnen ook de bezwaarprocedure overslaan en meteen naar de bestuursrechter gaan, maar dat is alleen zinvol als meer principiële zaken aan de orde zijn.

De gehele bezwaarprocedure staat op de site onder de button Commissie van Advies. 

Wat als de leerling in het VSO zit?

Als de leerling éénmaal in het VSO geplaatst is na een toelaatbaarheidsverklaring dan moet de ontvangende VSO-school binnen zes weken een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen. Op het handelingsdeel van dit OPP krijgen ouders instemmingsrecht (dit moet nog wel in wet worden gevat, maar we hebben afgesproken alvast te handelen in de geest van deze wet).  

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  is geldig voor minimaal één jaar. Als er in een schooljaar een TLV wordt afgegeven, geldt de TLV voor dat schooljaar en het gehele jaar erna. Voor specifieke groepen leerlingen, zoals bijvoorbeeld ernstig meervoudig beperkte leerlingen  (EMB-leerlingen) kan een TLV ook voor de gehele schoolloopbaan afgegeven worden.

  • Ga terug naar het overzicht