Algemene informatie

In eerste instantie zal dit meestal geboden worden vanuit de directe omgeving door familie en/of vrienden. Dit wordt mantelzorg genoemd. Lees meer over mantelzorg

Soms is dit voldoende. Heeft iemand geen mantelzorg of is de mantelzorg niet voldoende dan kan er behoefte zijn aan professionele hulpverlening. Dit is te onderscheiden in begeleiding en behandeling. Begeleiding en behandeling kan op verschillende plaatsen geboden worden, namelijk:

 • ambulant of extramuraal (hulp thuis);
 • semi-muraal (deels hulp bij een instantie of instelling, bijvoorbeeld dagbehandeling)
 • intramuraal (volledig bij een instelling, bijvoorbeeld wonen in een zorginsteling)

We maken hier een onderscheid tussen mantelzorg, begeleiding en behandeling. In de praktijk zullen mantelzorg, begeleiding en behandeling elkaar in vaak afwisselen en/of samengaan. Het zijn in de levensloop van een persoon dus niet altijd strikt te scheiden vormen van hulpverlening. Sterker nog, vanuit het oogpunt van goede hulpverlening is het wenselijk dat de hulpverlening niet bureaucratisch is en flexibel en zonder onderbrekingen beschikbaar komt. Het onderscheid dient hier dan ook alleen om inzichtelijk te maken welke vormen van hulpverlening bestaan.

Voor mogelijkheden voor Jeugdhulp in de provincie Groningen vindt u hier meer informatie.

Daarnaast is er hulp(verlening) in de vorm van allerlei regelingen waarvan mensen met ASS gebruik gemaakt kan worden.

Zie ook de brochure "De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015" 

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij hulpverlening vanuit de WMO of Wet Langdurige Zorg (WLz). Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe is dit geregeld?

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

 

Cliëntondersteuning bij de gemeente als het gaat om de WMO

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor meer zorg- en ondersteuningstaken. Daar hoort cliëntondersteuning ook bij. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Hoe dit vorm gegeven is kan per gemeente verschillen. 

Ondersteuning op alle gebieden
Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die uw belangen behartigt. Ook hier zorgt uw gemeente voor. Bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente, een (voor)onderzoek, bij een aanvraag voor een voorziening of bij zorgbemiddeling.

U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

Wie is de cliëntondersteuner?
Vraag uw gemeente welke organisatie de cliëntondersteuning WMO verzorgt in uw gemeente.

Cliëntondersteuning bij de Wet Langdurige Zorg (WLz)

In de Wet langdurige zorg is ook aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie
Bij het invullen van de aanvraag bij het CIZ kunt u zich laten ondersteunen. De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is gratis. 

Ondersteuning bij de invulling van de zorgvraag
Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Denk hierbij aan:

 • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten;
 • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie;
 • de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).  
 • het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.  
 • bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan  een cliëntondersteuner u helpen.

Onafhankelijk
De cliëntondersteuner is onafhankelijk van het zorgkantoor en werkt in uw belang. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Waar kunt u terecht?
U kunt terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Zorgkantoor: adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland (externe link). Op de website van uw zorgkantoor vindt u nadere informatie en een telefoonnummer voor cliëntondersteuning. 

Voor de provincie Groningen kunt u terecht bij:
Hoe en waar u terecht kunt varieert per gemeente. Zie dit overzicht.

 1. MEE Groningen.  Zie link met meer informatie.
 2. Zorgbelang Groningen. Zie link met meer informatie. 
 3. Zorgkantoor van Menzis. Zie link met meer informatie.
 • Ga terug naar het overzicht